Muramasa Characters

(A) Ashikaga Chachamaru (A) Minato Kageaki (B) Ayane Ichijou (B) Minato Hikaru (B) Muramasa the Third (B) Ootori Kanae (B) Sorimachi Ichizou (B) Yuusa Doushinbou  (C) Imagawa Raichou (C) Minato Subaru  (C) Ootori Shishiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A+) Minato Kageaki – ISTJ
(A) Ashikaga Chahamaru – ENTP
(B) Ayane Ichijou – ISTJ
(B) Minato Hikaru – ISTP
(B) Muramasa the Third – ESFJ
(B) Sorimachi Ichizou – INTJ
(B) Yuusa Doushinbou – INTP
(C) Kanae – INTP
(C) Imagawa Raichou – ESTJ
(C) Minato Subaru – ENFP
(C) Shishiku – INTP