Saihate no Ima Characters

(B) Hondo Sayaka (C) Gene Blanchette (D) Atemiya Chidori(D) Atemiya Shinobu (D) Benio Azusa (D) Higuchi Shouji(D) Izuki Fueko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Tsukamoto Itsuki (E) Tsukamoto Youko

(D) Minami Rei

 

 

 

(B) Hondo Sayaka – INTJ
(C) Gene Blanchette – ENFP
(D) Atemiya Chidori – INTJ
(D) Atemiya Shinobu – ISFP
(D) Benyo Azusa – ESFP
(D) Higuchi Shouji – ESTP
(D) Izuko Fueko – ESTJ
(D) Minami Rei – ISTJ
(D) Tsukamo ITsuki – ISTJ
(E) Tsukamoto Youko – INFP

Muramasa Characters

(A) Ashikaga Chachamaru (A) Minato Kageaki (B) Ayane Ichijou (B) Minato Hikaru (B) Muramasa the Third (B) Ootori Kanae (B) Sorimachi Ichizou (B) Yuusa Doushinbou  (C) Imagawa Raichou (C) Minato Subaru  (C) Ootori Shishiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A+) Minato Kageaki – ISTJ
(A) Ashikaga Chahamaru – ENTP
(B) Ayane Ichijou – ISTJ
(B) Minato Hikaru – ISTP
(B) Muramasa the Third – ESFJ
(B) Sorimachi Ichizou – INTJ
(B) Yuusa Doushinbou – INTP
(C) Kanae – INTP
(C) Imagawa Raichou – ESTJ
(C) Minato Subaru – ENFP
(C) Shishiku – INTP

X-Change 2 Characters

(A) Kawahara Chisato (C) Katagiri Asuka (C) Nagata Maiko (C) Watanabe Miyuki (D) Aihara Takuya (E) Fujieda Megumi (E) Fushikawa Kyouko (E) Ootori Shizuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Kawahara Chisato – INTP
(C) Katagiri Asuka – ESFJ
(C) Nagata Maiko – INFP
(C) Watanabe Miyuki – ENFP
(D) Aihara Takuya – ISFP
(E) Fujieda Megumi – ISFJ
(E) Fushikawa Kyouko – ESTJ
(E) Ootori Shizuka – ISFP