Kazoku Keikaku Characters

(+A) Takayashiki Aoba (B) Hirota Hiroshi (B) Takayashki Matsuri (C) Takayashiki Masumi (D) Takayashiki Jun (D) Wan Chun-fa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A+) Takayashiki Aoba – INTJ
(B) Hirota Hiroshi – ENTP
(B) Takayashiki Matsuri – ESFJ
(C) Takayashiki Masumi – ESFJ
(D) Takayashiki Jun – ISTJ
(D) Wan Chun-fa – ESFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s